<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Perang Graffiti

Wednesday, December 30, 2009


Graffiti yang pada mulanya dianggap sebagai satu cabang vandalisme kini merupakan sebahagian daripada seni yang diikhtiraf. Pelukis-pelukis graffiti kini mampu meraih pendapatan yang lumayan hasil daripada kreativiti mereka mengindahkan tembok-tembok jalanan di sekitar kota.

Apa yang akan dipaparkan kali ini sedikit berbeza kerana ini merupakan persaingan diantara 2 orang seniman jalannan graffiti iaitu Robbo dan Banksy.

Hasil kerja asal Robbo yang berusia 25 tahun masih kekal.......sehingga ke minggu lepas.

Banksy dengan inisiatifnya mengubah hasil kerja Robbo yang dilukis pada 1985.

Mengubah semula hasil kerja sesorang dilihat sebagai tanda tidak menghormati sesama komuniti seniman jalanan walaupun mereka sendiri tidak menghormati bangunan yang mereka lukis. Peperangan dingin mula tercetus diantara pengikut kedua-dua seniman berkenaan dalam Flickr.

Sebagai tindak balas Robbo mengubah semula hasil cover Banksy dengan lukisan wordings yang sangat simple.
Robbo memberikan respon kepada Banksy dengan mengubah semula lukisannya.

Banksy yang semakin terkenal dengan lantaran hobinya mengubah hasil kerja orang lain didakwa menjadi jutawan kerana beberapa orang selebriti seperti Angelina Jolie dan Christina Aguilera merupakan antara pelanggan lukisannya.

Labels: ,

posted by sulfat
4:33 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home