<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Menjejak barang hilang

Wednesday, December 30, 2009


Lazimnya kalau berlaku kecurian, kita akan bergantung sepenuhnya kepada usaha daripada pihak polis untuk menjejaki samada barang kita yang dicuri atau si pencuri itu sendiri. Tetapi lain pula kes yang dialami oleh lelaki bernama Tristan Brooks. Rumahnya telah dimasuki pencuri yang melesapkan semua peralatan yang terdapat di ruangan dapurnya yang baru sahaja dibeli.

Selain menunggu perkembangan siasatan daripada pihak polis, beliau yang menabung selama 10 tahun untuk membeli rumah impiannya itu telah terkejut beruk setelah mendapati kesemua peralatan dapurnya yang hilang itu dilelong secara online dalam ebay!. Dan si penjual aka pencuri tersebut berada 30 batu jauh dari rumahnya.

Beliau yang menyamar sebagai orang yang berminat untuk membeli peti sejuk yang diiklankan datang ke rumah si penjual tersebut dengan hasrat untuk memastikan barangan yang diiklankan adalah miliknya. Sebaik sahaja dapat mengenalpasti yang kesemua barangan tersebut adalah miliknya, beliau terus melaporkan kepada polis yang sejurus kemudian tiba....

Labels:

posted by sulfat
4:06 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home