<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Buli

Thursday, March 18, 2010


Bulan Tiga tahun ni agak sibuk sikit dari biasa. Minggu kedua bawa atlet sekolah ke Kejohanan Balapan dan Padang, minggu 3 cuti tapi kena buat cerita dan shoot untuk projek Digital Story Telling (DST), minggu 4 kena attend bengkel DST....lain lagi kena hadir ke majlis-majlis keramaian sanak saudara dan rakan taulan. BULI, tajuk filem pendek yang bakal dibawa ke DST peringkat Tawau. Kalau atas kertas perancangan aku, hari untuk shooting hanya memakan masa sehari, pagi hingga ke petang, tetapi kerana banyak sangat rintangan yang ditempuh, shooting yang disangka sekejap rupanya berpanjangan hingga ke malam hari. Kalau bukan komitmen cast dan krew, mungkin shooting filem ni akan dijadual semula. Terima kasih daun keladi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan filem pendek ni, ada lagi dua buah filem lagi yang sedang direncanakan dan menunggu untuk rakaman. Sila layari http://bulidst.blogspot.com untuk mengikuti perkembangan projek ini.

Labels: ,

posted by sulfat
10:08 PM

0 comments