<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fembot Buatan Sendiri

Saturday, December 26, 2009


Tiada apa yang lebih baik pada hari Xmas selain meluangkan masa bersama teman wanita yang tersayang. Itulah yang dirasai oleh saudara Le Trung, seorang inventor yang menetap di Kanada. Fembot ciptaannya yang diberi nama Aiko, sehingga hari ini sudah menelan belanja sebanyak 30,000 pound. Berkebolehan bertutur 13 ribu ayat dalam bahasa Inggeris dan bahasa Jepun, Aiko menurut Le menepati ciri wanita sempurna impiannya. Aiko turut mampu mengecam wajah orang yang pernah ditemuinya sambil mengucapkan hello kepada mereka.

Disebalik kebolehan Aiko, Le masih buntu untuk membolehkan teman wanitanya itu untuk berjalan. Le sudah berhempas pulas sepanjang 6 bulan lepas namun masih gagal untuk melihat Aiko berjalan sendiri. Kegagalan tersebut dijadikan sebagai azam tahun 2010.

Selain itu, Le pernah diserang sakit jantung selama 2 tahun ketika bertungkus-lumus menyiapkan Aiko. satu pengorbanan dari seorang kekasih kepada seorang kekasih.


Aiko didakwa berusia dalam lingkungan 20-an, berketinggian 5 kaki dan mempunyai bentuk tubuh 32-23-33. Aiko juga mempunyai deria yang baik kecuali deria bau. Dia boleh menampar anda sekiranya dia dipegang terlalu kuat atau direntap, Kata Le.

Labels:

posted by sulfat
9:00 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home