<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Satu Lagi Bulan Yang Sangat Padat

Friday, April 23, 2010


Penulis sempat merakamkan foto kenangan bersama Shoutul Mujahideen dan guru pembimbing Pn Suryati Bohari di Festival Kesenian Islam Tawau 2010 anjuran SM Teknik, Tawau. Foto diambil oleh En Shamsul SM Teknik.

Rasanya entri sebelum ini merujuk kepada Bulan Mac yang menyibukkan aku, tapi Bulan April ni lagi banyak benda yang diurus. Selain daripada tugasan rutin dalam kelas dan tambahan . Bermula dengan eppda, persembahan Kunchoro dan juga Nasyid bertanding dalam bulan ini. Walaupun kesemuanya tidak mendapat kemenangan tetapi sikap bersungguh-sungguh pelajar yang mewakili sekolah amat mengujakan. Semangat bertanding inilah yang menjadi penawar kepada rentetan kekalahan yang sudah menjadi resmi bertanding.

Kali ini, aku fokus kepada kumpulan nasyid SMKMB iaitu Shoutul Mujahideen. Pelajar yang rata-rata berusia 14 tahun ini begitu bersemangat dalam memperjuangkan nasyid. Setiap hari latihan dijalankan, tiada tanda-tanda penat atau bosan ditunjukkan. Syabas dan cuba lagi tahun depan.

Labels:

posted by sulfat
7:12 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home