<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dari Pintu Ke Pintu

Sunday, February 14, 2010


Berita Harian bertarikh 4 Februari 2010 – PPD TAWAU MENGARAHKAN BUKAN SAHAJA MURID MENGUTIP DERMA KAD JOGATHON, TETAPI JUGA GURU-GURU. MANA LETAKNYA MARUAH GURU MENGUTIP DERMA DARI PINTU KE PINTU?
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada SMS “IBUT:BHA21277”, dalam ruangan Surat Kepada Pengarang dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Februari 2010 – PPD Tawau mengarahkan bukan sahaja murid mengutip derma kad jogathon, tetapi juga guru-guru. Mana letaknya maruah guru mengutip derma dari pintu ke pintu.
Untuk makluman, Pejabat Pelajaran Daerah Tawau tidak ada mengeluarkan arahan kepada guru-guru untuk membuat kutipan dari pintu ke pintu seperti isu/perkara yang ditimbulkan oleh penulis. Arahan yang telah dikeluarkan kepada pihak sekolah ialah menjelaskan bahawa kutipan hendaklah dilakukan oleh ibu-bapa yang menjadi ahli persatuan Ibu-Bapa dan Guru Sekolah.
Pihak PPD Tawau juga telah menjalankan pelaksanaan jogathon mengikut prosedur dan mendapat kebenaran daripada :-
i. Jabatan Ketua Menteri Sabah
ii. Mendapat Permit/Kelulusan Kutipan Jogathon daripada Polis Diraja Malaysia
iii. Mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pihak sekolah berkenaan kutipan Jogathon.
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

sumber: moe online


A K U|hmm....Kenyataan balas memaklumkan arahan kutipan derma dilakukan oleh ibu-bapa ahli PIBG sahaja. Tetapi kenapa ada guru yang dapat kad jogathon?Mungkin guru tu ada anak di sekolah tempat dia mengajar dan secara automatik dia menjadi ahli PIBG sekolah tersebut...Tapi bagaimana pula dengan kes guru yang belum ada anak bersekolah yang diberikan kad jogathon...seperti aku....siap dengan kutipan minimum RM 10 plak tu??dan dari pintu ke pintu....teringat lagu Fotograf.

Labels:

posted by sulfat
2:12 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home