<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5425509509891045753\x26blogName\x3dsulfat\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sulfat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sulfat.blogspot.com/\x26vt\x3d4580904065445137595', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Its Not Fair, Its PC Fair.

Saturday, May 8, 2010


Pikom PC Fair kembali lagi! Seperti mana kebiasaan, inilah event yang dinantikan oleh ramai rakyat Tawau khusus untuk mendapatkan peralatan komputer mahupun accessories dan gadget sampingan yang ditawarkan dengan harga yang berpatutan.

iPAD, belum terdapat dalam pasaran lagi.
Pada tahun ini, aku secara jujurnya mendapati booth yang berkurangan selain teknologi yang disedia masih kurang up-to-date. Tapi, bersandarkan pada faktor geografi Tawau yang agak jauh dari metropolis, berkemungkinan teknologi terkini tu masih dalam perjalanan ke sini. Anyway, disebalik kekurangan itu, majlis ini perlu terus menerus dianjurkan. Way to go, PIKOM!


Aku selalunya akan berbelanja untuk benda-benda kecil yang murah semasa PC Fair spt ink catridge, pendrive dan itu sahaja. Yang selebihnya hanya untuk meninjau dan menambah ilmu tentang perkembangan dan taktik penjualan barangan ICT.
Antara produk yang menarik perhatian aku adalah BenQ LCD Projector yang setelah difikirkan jangka hayat bulb dan harga bulb barunya menyebabkan aku membuat kira-kira dalam medula oblangataku, 8 jam sehari dalam setahun = 1 unit bulb = RM 600++. Wow.

A K U | Teringat semasa sembang dengan rakan sekerja pagi tadi tentang PC Fair ni. Rakan tersebut tanya apa yang dicari dalam PC Fair? Aku dengan spontan cakap CARI PARKING then baru boleh fikir cari apa yang perlu dibeli. Hehe.

Labels:

posted by sulfat
10:55 PM

1 Comments:

Blogger AsrulSaniMdNinggal said...

belum ada masa nak pegi.....lagi pun kalo aku pegi tak tau apa nak beli....cam semua brg asas komputer dah ada...kola beli lagi....dari segi kewangan dah kira 'doodad'.....apa pun selamat window soping

May 9, 2010 at 8:25 AM  

Post a Comment

<< Home